Håper på byggestart av ny møtesal om ett år

Visjonen om en ny møtesal i tilknytningen til hovedbygningen på Solbukta lever videre.  Under det siste styremøtet 17.februar ble nye tegninger lagt fram, og styret gikk enstemmig inn for å utarbeide en søknad til NLM Region Øst om godkjenning av utvidelsene. Målet er å starte bygging i januar 2022.

Tilbygget har stått på ønskelista over lang tid, og styret håper det blir økonomisk forsvarlig å realisere dette prosjektet. Torgrim Gaustad og flere av hans medelever ved Østfold Tekniske Fagskole i Fredrikstad har gjennomførte en bacheloroppgave i samarbeid med byggkonsulent Håkon Stubberud AS.  Solbukta Ungdomssenter ser behovet for en utvidelse av eksisterende spise/møtesal, og ønsker derfor å utvide eksisterende bygningsmasse.

Styreleder Øystein Olimb og daglig leder Morten Gjerløw Larsen har gjennomført møter med både landskapsarkitekt Per Andre Hansen og arkitekt Mats Bjørklund. Etter disse møtene er det foretatt enkelte justeringer i tegningene. Prosjektleder for utbyggingen, Bjørn Nordermoen, har vært involvert sammen med sakkyndig på ventilasjon, Kjell Granli.  Branntekniske sakkyndig  er Arvid Solli sammen med Roger Nandrup Pettersen  på elektro.  Det skal nå arbeides videre med prosjekttegningene og det vil bli innhentet et kostnadsoverslag som skal legges ved søknaden til NLM, Region Øst. Videre plan er å sende inn en rammesøknad slik at man for avklart med kommunen at dette er i samsvar med gjeldene  reguleringsplaner.

Egen innsamlingsaksjon
Styret vedtok også å starte en innsamlingsaksjon i forbindelse med utvidelsene ved Solbukta. Målet er å samle inn èn million kroner. De foreløpige forslagene går ut på å arrangere Solbukta-kvelder i regionen for å informere og skape engasjement om utbyggingen. Innsamling via nettbaserte løsninger som «Spleis» og innsamling via Facebook er også aktuelle alternativer. Det er også et ønske fra styret å kunne opprette en fast givertjeneste til prosjektet. Dessuten håper styret på god drahjelp fra Støttegruppa og fra sponsorer og samarbeidspartnere i næringslivet.  Det skal nå utarbeides en plan og et budsjett for aksjonen.